Grundejerforening i Frederikssund

Vedtægter for

 FREDERIKSSUND GRUNDEJERFORENING

8. APRIL 2014


§1

Foreningens navn er Frederikssund Grundejerforening.

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse som grundejere, herunder at have opmærksomheden henledt på sådanne kommunale anliggender, som berører grundejerne.

§3

Som medlemmer kan optages enhver grundejer i Frederikssund kommune.
Der kan endvidere optages enhver selvstændig grundejerforening i Frederikssund Kommune.

§4

Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
Et medlem, der ikke betaler sit kontingent ved opkrævningen, kan af bestyrelsen slettes som medlem.

§5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at der hvert år er 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges endvidere to revisorer, hver for to år ad gangen. De afgår skiftevis hvert andet år.

Der vælges desuden 2 suppleanter for bestyrelsen. Disse afgår skiftevis hvert andet år. Herudover vælges en revisorsuppleant for to år ad gangen.

§6

Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, at ansætte en juridisk konsulent og andet lønnet medhjælp.
Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol, der forelægges til godkendelse på efterfølgende bestyrelsesmøde. Referater fra generalforsamlinger underskrives af dirigent og formand.

§7

Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det påkrævet, eller to af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller i hans forfald næstformanden, deltager.

I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende.

§8

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§9

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsordenen. Indkaldelse kan ske pr. e-mail.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ligeledes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 10 medlemmer under angivelse af forhandlingsemne begærer det.

Simpelt stemmeflerhed er afgørende for sagerne, dog kræves der ved lovændringer et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
Intet medlem har mere én stemme, uanset hvor mange ejendomme vedkommende er ejer af. Dog har grundejerforeninger der betaler kontingent efter antal, en stemme pr. påbegyndt 100 medlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til bestyrelsen inden den 1. september.

§10

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter.
  6. Valg af revisorer og –suppleanter.
  7. Eventuelt.

§11

Foreningen kan opløses, når det på to, med højest fire ugers mellemrum, indkaldte generalforsamlinger vedtages af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.
Foreningens eventuelle ejendele og kontante formue tilfalder Frederikssund Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 4. april 1974 og ændret på generalforsamlingerne den 2. november 1987, den 21. oktober 1996, den 11. november 2003, den 27. oktober 2008, 30. oktober 2012 samt 8. april 2014.

Danmarks største online videnbank om rationelle energibesparelser. Du finder råd, vejledninger og dokumenterede løsninger.

Med Nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at holde øje med hus og lejlighed, bl.a. i ferierne. Det er kedeligt for tyven, men rigtig rart for jer.

Parcelhusejernes Landsforening er Danmarks eneste organisation for parcelhusejere. Du kan hente hjælp, råd, vejledning og fordele.