Grundejerforening i Frederikssund

Beretning 2011

 BERETNING FREDERIKSSUND GRUNDEJERFORENING 2011

Da finanskrisen stak sit grimme hoved frem i 2008 og siden viste sig at ville få et længere forløb end først antaget var der folk fremme som talte om at vi måske skulle helt frem til 2014 før det ville gå op ad igen. Denne som så mange andre profetier kan man relativt ustraffet fremkomme med, men uanset om det var en klog mand eller ej, der sagde det, begynder man så småt at tro, at der er noget om snakken, hvis vi da overhovedet vender tilbage til de gamle tilstande i stedet for at skulle leve i en ny verdensorden. Den seneste voldsomme uro på aktiemarkedet, giver ekstra næring til udtryk som dobbelt dip.

 

Set med vore øjne er der ikke sket nogen mærkbar fremgang siden vi havde glæden af at være sammen sidste år og føler man, at det går bedre synes tallene at tyde på, at den følelse mere er af psykologisk end reel karakter – vi har ganske enkelt vænnet os til krisen, som jo trods alt udleves på 1. klasse her på vore breddegrader, så der skal mere end endnu et bankkrak til før vi tager på veje.

 

Vores største problem lige nu er dybeste set heller ikke af dansk oprindelse, men afledes af den vaklende sydeuropæiske økonomi, med Grækenland i den gule trøje for ikke at tale om USA.

 

Den uro der er skabt i Euroland med stigende CHF kurs og store fald på aktiemarkedet m.m. er ikke nærende for vores spirende håb for økonomien, hvor vi stadig mangler at få rigtig gang i ejendomsmarkedet på trods af en fortsat lav rente og absolut gunstige priser. Det er ulogisk, at der ikke sker mere og det reelle problem ligger for mig at se i et mere psykologisk aspekt, hvor mørkemænd stadig har for let adgang til pressen, men heldigvis kommer der hele tiden nye førstegangskøbere til, der, hvis banken ellers er med, er mindre hæmmet af fortid og dystre spådomme for årene fremover.

 

Et forslag om at lade tinglysningsafgiften bortfalde for en stund har været fremme og da der jo er tale om noget vi prøvede sidst, der var krise på boligmarkedet og rent faktisk fik lidt gang i tingene, synes jeg personligt det skulle prøves – Staten, der financierer det samlede retsvæsen af blot tinglysningsgrundafgiften, skal nok få sit på anden måde, når der bliver mere aktivitet at beskatte.

 

Som I ved var en boligpakke med nævnte element et stort hit under valgkampen, men næppe var den overstået før pakkerne blev aflyst over hele linien. Jeg skal ikke politisere som sådan, men jeg mener at politikerne kunne tage fat på emner, som skader ejendomserhvervet – hvad eksempelvis med at lukke op for erhvervsmæssig udlejning og dermed udlændinges køb af sommerhuset?

 

Antallet af tvangsauktioner er som en god indikator for markedet faldende om end, der stadig er mange store som små ejendomme, der handles den vej, ikke mindst ejendomme, der har været til salg i flere år.

 

Som en ny usikkerhedsfaktor på markedet er der desværre sat spørgsmålstegn ved vores realkreditsystem med specielt de afdragsfrie flexlån. Man er i EU nervøse for den store private gæld. Til andre tider får vi så at vide, at vi sparer for meget op, så det er ikke nemt at gøre alle tilfredse. Mit bud er, at vi vil se krav om større opsparing i ejendommenes sidste 40 % af værdien.

Ejendomsbranchen klarer sig fortsat hæderligt uden der er afklaret de helt store ting, så som en vedtagelse af en ny lejelov, der ikke blot er en lap på lapperne. Det er udmærket med en opdeling i Almenlejelov, Erhvervslejelov og så Lejeloven for alt andet, men den skal skrives om og den midlertidige lejelov skal helt væk. De elementer man vil bevare fra den midlertidige lov, må så fuldt integreres i lejeloven. Den omkostningsbestemte leje bør afløses af en fri lejefastsættelse til fordel for konkurrencen på boligmarkedet. Lejens størrelse vil selvfølgelig forsat skulle kunne indbringes til kontrol hos domstole og evt. huslejenævn.

 

Den nye regering har udnævnt såvel en minister for By-, bolig- og landdistrikter (Carsten Hansen) samt en bygningsminister (Klima-, energi- og bygningsminister (Martin Lidegaard), så det bliver jo spændende, hvad man her udkommer med.

 

Vi har tidligere haft asbest som den helt store synder i byggeriet efterfulgt af skimmelsvamp Asbesten er der stort set styr på, skimmelsvampesager er stadig løbende, men nu er noget nyt, PCB,  Polyklorerede biphenylerved at tage billedet, så dette giftstof i fugemasser og andre byggemateriale, kommer I til at høre meget mere om, ikke mindst på grund af de mange penge, der må være i at PCB renovere, så asbestjægerne, kan godt finde deres rumdragter frem igen.

 

Når man har fået styr på sin asbest, skimmelsvamp og PCB, skal man ikke glemme et check for den giftige luftart Radon, som i Sverige anslås at ville koste 25 mia SEK, hvis man vil have sænket grænseværdien fra 200 til 100 becquerel.

 

I Frederikssund Grundejerforening har der været et traditionelt stille år, men det betyder jo ikke, at vi som interesseorganisation ikke gør os gældende bl.a. ved min deltagelse i Fællesforeningen og Lottes og min deltagelse som delegerede i Ejendomsforeningen Danmark:

 

 

Ser vi på årets gang kan jeg udover vore lokale bestyrelsesmøder nævne:

  • Delegeretmøde i ED 11. november 2011
  • Formandsmøde på Svogerslev Kro 21. januar 2011
  • Køgemøde den 4. marts 2011
  • Landsmøde i ED på Carlsberg den 15. april 2011
  • Delegeretmøde 26. august 2011 i Køge og lejeretlig gennemgang med advokat Lars Langkjær

 

 

På lovgivningsområdet er energimærkereglerne ændret igen, således at alle sommerhuse nu er undtaget, ligesom energimærker nu gælder i mindst 7 år, hvilket også gælder for de energimærker, der er udstedt før lovændringen. Det er vigtigt at huske, at en bolig ikke må annonceres uden der foreligger gyldigt energimærke og energimærkets karakter skal oplyses i annoncen.

 

Den nye moms på byggegrunde er så småt begyndt at virke og det ser ud til, at man i vidt omfang vil holde private salg udenfor, altså lade definitionen på, hvad der er erhverv nærme sig den almene opfattelse heraf. Det var fremme, at der skulle svares moms, hvis man solgte anparter/aktier i et selskab, der ejede byggejord. Dette er nu i praksis modificeret til de tilfælde, hvor det alene er en grund (eller en nybygning), der pakkes ind i et selskab. Har selskabet andre aktiviteter, skal der ikke svares moms modsat hvis en grund sælges ud af selskabet. Uanset disse modifikationer burde man stadig ser at få afskaffet denne unødige finanspolitiske stramning..

 

Momsen på administrationshonorarer, som vi jo også godt kunne have undværet, blev i løbet af efteråret 2010 justeret i sin praktiske funktion, således at man landede på det eneste fornuftige, nemlig at ydelser udført i 2010 var momsfri uanset faktureringstid og tilsvarende er der moms på honoraret for 2011 uanset om fakturaen blev lavet før eller efter nytår.

 

I har sikket alle fået ændret postkasserne i jeres ejendomme, men husk at posten nu fra 1. januar 2012 heller ikke gider stå af cyklen, hvorfor postkassen i række- og parcelhuse nu skal anbringes ved skel, således at posten kan køre direkte til postkassen og komme godt derfra igen stadig uden at skulle stå af.. Brevindkastet skal højdemæssigt være sådan at brevene i en ergonomisk rigtig stilling kan tages fra posttasken og føres ind ad brevsprækken. De nærmere regler må jeg henvise jer til Post Danmark om.

 

Tinglysningssystemet bliver vist ikke meget bedre og de fleste af os daglige brugere er vel ved at acceptere det som det er. De store problemer gav dog nervøse trækninger i Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, hvor man bad ministeren om ikke at sætte den nye selskabslov i gang på fuld styrke før den omfattende IT styring var på plads. Man tog en dyb indånding at satte det sidste i kraft her den 1. marts 2011. Efterfølgende har man så fået indført en del gebyrer i forbindelse med nye registreringer.

 

Jeg kunne nævne mange flere begivenheder og nye regler, så I skal kun betragte mine ord som ting jeg særligt vil fremhæve, idet jeg udover jeres flittige deltagelse i vores møder går ud fra, at I hver især får Huset, Mit Hus og de daglige nyheder på mail fra ED med udpluk fra landets aviser m.m.

 

Vi har i foreningen stadig fokus på den skævvridning Sillebroen i hvert fald på den korte bane har givet byens handelsliv og det var derfor naturligt for os at give en handlende i gågaden ordet her til aften

 

Lotte Engel har i samarbejde med Parcelhusejernes Landsorganisation fået udarbejdet den længe savnede hjemmeside, der kan besøges på adressen:

www.frederikssund.parcelhus.dk Vi er ikke kommet så meget videre med siden, men håber på at der kommer nogle ønsker til den videre udformning.

 

Huslejenævnet har i 2010 truffet afgørelse i 47sager, hvor udlejer har fået medhold i 17 sager svarende til 36 % af alle sager. Lejer har fået medhold i 20 sager. 6 sager er dergivet delvis medhold i og de sidste 4 er henvist til Boligretten.

 

Frederikssund Kommune yder sekretariatsbistand til Huslejenævnet. Et sekretariat som udarbejder sagsfremstilling indeholdende klagepunkter, høringssvar, beskrivelse af sagens faktiske forhold, lovgivning, teori og praksis. Huslejenævnet træffer herefter afgørelse på et af de månedlige møder. Såfremt sagen kræver besigtigelse af det pågældende lejemål foregår det indledningsvist på samme møde.

 

Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et såvel fagligt som socialt inspirerende samarbejde.

 

 

Jens Thoregaard

 

Ryge-guide-stop for brændovne

Tænd op i brændeovnen på en ny måde

Vidste du, at du kan fjerne helt op til 80% af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op i toppen af brændet? En ny måling fra Miljøstyrelsen viser, at kun hver fjerde af landets brændeovnsbrugere tænder rigtigt op i toppen af brændet.

Derfor tilbyder Miljøstyrelsen og Skorstensfejerlauget nu, at alle kan få et gratis besøg af en skorstensfejermester, som viser, hvordan man tænder rigtigt op i brændeovnen. Du skal blot samle en gruppe af dine venner, naboer eller kolleger, så kommer skorstensfejermesteren forbi. Du bestiller et home party på fyrfornuftigt.dk

Husk at tilmelde dig Facebook-siden ”Få renere røg fra din brændeovn”, hvor du også kan finde tips og gode råd samt stille spørgsmål.

Du kan også downloade denne Flyer, som du kan dele rundt i dit nabolag, så der er endnu flere, der kan lære at tænde rigtigt op.